Vedtekter

Vedtekter for Ellingsrud Velforening, stiftet 23. april 2001.
Vedtatt den 19.04.2004.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Ellingsrud Velforening.


§ 2 Formål og virkemidler


2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5 Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

2.6 Velforeningen er medlem i Norges Velforbund.

§ 3 Velforeningens geografiske område

3.1 Velforeningens område er Ellingsrud. Området er inntegnet på et vedlagt kart og inngår som en del av vedtektene.

§ 4 Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemskap

5.1 Enhver som bor eller arbeider innen velforeningens område eller som har tilknytning til området kan bli medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt. Stemmerett har medlemmer fra det året de fyller 14 år.

5.2 Borettslag og sameier kan tegne kollektivt medlemskap. Ved kollektivt medlemskap/husstandsmedlemskap har alle i husstanden som har nådd stemmeberettiget alder stemmerett på årsmøtet. Organisasjoner, institusjoner og næringsdrivende kan tegne medlemskap og sende èn representant med stemmerett på årsmøtet. Ved kollektivt medlemskap/ husstandsmedlemskap har alle i husstanden som har nådd stemmeberettiget alder stemmerett på årsmøtet. Organisasjoner, institusjoner og næringsdrivende kan tegne medlemskap og sende èn representant med stemmerett på årsmøtet.

5.3 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

5.4 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.


§ 6 Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 7 Årsmøte

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksførtmed det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

7.3 Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent.
 • Valg av:
  • Leder (særskilt valg)
  • Styremedlemmer
  • En eller to revisorer
  • Valgkomité på tre medlemmer
  • Eventuelle komiteer.

7.4 Det velges møteleder(e) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Møteleder(ene) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger - og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.

7.5 Leder og styremedlemmene velges for ett år av gangen. Revisor(er) velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.6 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

7.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.8 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

7.9 Årsmøtet fastsetter styregodtgjørelse for perioden siden forrige årsmøte.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9 Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager før. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10 Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter.

10.2 Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • Inspirere medlemmene til aktivt engasjement for å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • Representere foreningen utad

10.3 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

10.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

10.6 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 11 Kontaktutvalg

11.1 Styret samarbeider med et kontaktutvalg bestående av representanter oppnevnt av borettslag og sameier, lokale foreninger, offentlige institusjoner og næringsdrivende innenfor Ellingsrud Velforenings område. Hensikten er å sikre et bredt samarbeid som grunnlag for velforeningens arbeid.

§ 12 Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§13 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Norges Velforbund. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 12). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.